→ Regulamin

Regulamin


I. Warunki ogólne:


1. Wizaż Club za pośrednictwem witryny www.wizaz-club,pl, zwanej dalej Stroną, udostępnia każdej osobie posiadającej lub mogącej korzystać z urządzenia z dostępem do sieci internetowej oglądanie treści zawartych na Stronie włączając w to dostęp do informacji znajdujących się na Stronie.
2. Każdy użytkownik który przystępuje do korzystania ze Strony przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
3. Przez użytkownika rozumie się osobę, która założyła na Stronie własne konto, stając się stałym użytkownikiem, oraz osobę która jedynie jednorazowo odwiedza Stronę.
4. Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a Stroną dotyczącą korzystania przez użytkownika z usług udostępnianych w witrynie www.wizaz-club.pl.
5. Regulamin stosuje się do wszystkich użytkowników Strony, w tym użytkowników, którzy również zamieszczają treści wideo, zdjęcia, informacje i inne materiały lub usługi na Stronie.

II. Odpowiedzialność użytkownika


1. Użytkownik obowiązany jest zaakceptować Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Strony. W przypadku nie przyjęcia Regulaminu przez użytkownika nie będzie mógł korzystać ze Strony..
2. Użytkownik akceptuje treść Regulaminu poprzez sam fakt rozpoczęcia korzystania ze Strony oraz również w przypadku zarejestrowania się jako użytkownik na Stronie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że od chwili rozpoczęcia korzystania ze Strony, Wizaż Club będzie traktował korzystanie ze Strony jako przyjęcie warunków Regulaminu.
3. Użytkownik powinien Regulamin zachować w formie wydrukowanej lub elektronicznej.
4. Użytkownik obowiązany jest do sprawdzania czy regulamin nie uległ zmianie.
5. Użytkownik oświadcza, że w przypadku zmian w regulaminie, dalsze korzystanie ze Strony, będzie oznaczało akceptację nowej treści regulaminu.
6. Użytkownik korzysta z informacji widocznych na Stronie na własne ryzyko.
7. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać na Stronie treści, które byłyby niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
a) zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
b) zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
c) obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
d) przedstawiające przemoc albo materiały tematyce rasistowskiej,
e)naruszające prawo do prywatności,
f)zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora,
g) propagujące zażywanie narkotyków;
jak również treści nie zgodnych z ogólna koncepcją serwisu.
8. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo założenia konta na Stronie. Przy zakładaniu konta Użytkownik zobowiązuje się podać dokładne i pełne informacje wymagane przez Wizaż Club.
9. Jedynie Użytkownikowi posiadającemu konto przysługuje dodawanie filmów, zdjęć i innych treści.
10. Umieszczane przez użytkownika treści nie powinny mieć wad prawnych oraz powinny być własnością użytkownika lub zawartość nie jest własnością Użytkownika, ale jest ogólnie dostępna.
11. Użytkownik posiadający konto, ma prawo oceniać oraz komentować treści zamieszczone na Stronie, musi to robić zgodnie z prawdą.
12. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia Stronie wszelkich zauważonych naruszeń regulaminu.
13. Osoby które poczują się dotknięte treścią zamieszczoną w witrynie mogą zwrócić się do administracji Wizaż Clubu z wnioskiem o ich usunięcie.
14. Użytkownik oświadcza, że zobowiązuje się przestrzegać poniższych zasad ograniczających korzystanie ze Strony:
a) Użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do treści umieszczonych na Stronie wyłącznie na własny użytek i nie w celach komercyjnych.
b) Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać żadnej części Strony, w tym treści udostępnionych w witrynie www,wizażclub.pl przez Stronę bądź też innych Użytkowników.
c) Użytkownik zobowiązuje się nie omijać, nie blokować ani w inny sposób nie zakłócać działania oraz nie podejmować takich prób - elementów zabezpieczenia Strony.
d) Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze Strony w celach komercyjnych, bez uprzedniego uzyskania pisemnego upoważnienia ze strony Wizaż Clubu.
e) Użytkownik zobowiązuje nie instalować na Stronie żadnego oprogramowania.
f) Użytkownik zobowiązuje się nie zbierać żadnych danych osobowych użytkowników Strony.
g) Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze Strony w celu pozyskiwania zleceń w obrocie handlowym lub w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
h) Użytkownik zobowiązuje się uzyskiwać dostęp do treści umieszczonych na Stronie wyłącznie na własny użytek i nie w celach komercyjnych.
15. Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia zobowiązań wynikających z treści niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się wynagrodzić ewentualną szkodę powstałą w wyniku takiego naruszenia.
16. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do własnych materiałów umieszczanych na Stronie, jednakże Użytkownik obowiązany jest przyznać Spółce wyłączną licencje do korzystania z dołączonych materiałów na określonych polach eksploatacji wymienionych poniżej, zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik oświadcza, że rezygnuje z obowiązku uiszczania na jego rzecz wynagrodzenia z tytułu korzystania z utworu.
17. Użytkownik upoważnia Wizaż Club do umieszczania w treści materiałów dostarczonych przez Użytkownika (w szczególności filmów video) znaków towarów, emblematów, oznaczeń należących do Wizaż Club albo podmiotów wskazanych przez Stronę.
18. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Strona może kierować do niego zawiadomienia, w tym o zmianach Regulaminu, listami elektronicznymi lub zamieszczając zawiadomienia na Stronie.
19. Jeżeli użytkownik chce wypowiedzieć umowę ze Stroną, może tego dokonać każdym czasie poprzez zamknięcie konta, przy Użytkowniku stałym, albo poprzez opuszczenie Strony przy Użytkowniku jednorazowym.

III. Odpowiedzialność Wizaż Clubu


1. Strona zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, kiedy to nastąpi Strona udostępni nowa treść regulaminu w witrynie www.wizaz-club.pl w odpowiedniej zakładce.
2. Strona zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych osobowych przekazanych przez użytkownika. Szczegółowy zakres ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.
3. W przypadku naruszenia zasad regulaminu, Strona ma prawo uniemożliwić użytkownikowi dostęp do witryny, a także usunąć konto założone przez użytkownika.
4. Strona ma prawo usunąć treści z konta użytkownika, jeśli uzna iż nie należą one do niego.
5. Wizaż Club zastrzega sobie prawo swobodnego i nie obwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia Użytkownika, decydowania, czy materiały umieszczane przez Użytkownika spełniają wymagania stawiane w niniejszym Regulaminie oraz może usunąć takie materiały i uniemożliwić Użytkownikowi zamieszczanie kolejnych materiałów, o ile ten nie będzie przestrzegał Regulaminu.
6. Na Stronie mogą znajdować się treści, które mogą zawierać tzw. hyperlinki do innych witryn nie należących do Wizaż Clubu lub nie podlegających kontroli Wizaż Clubu. Wizaż Club nie posiada kontroli nad treściami, zasadami ochrony prywatności bądź praktykami stosowanymi w witrynach osób trzecich, nie przyjmuje za nie również odpowiedzialności.
7. Strona nie składa Użytkownikowi gwarancji, że korzystanie przez użytkownika z Usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne czy też wolne od usterek, informacje uzyskane przez użytkownika w ramach korzystania przez niego z Usług będą dokładne lub wiarygodne, oraz że wady działania lub funkcjonalności oprogramowania udostępnianego użytkownikowi w ramach Usług zostaną usunięte.
8. Strona oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, które Użytkownik może ponieść w związku z dostępnością zewnętrznych witryn lub zasobów lub w związku z poleganiem przez użytkownika na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, produktów lub innych materiałów w takich witrynach lub zasobach.
9. Strona nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w wyniku:
a) zastosowania się przez Użytkownika do zaleceń, wskazówek, treści materiałów umieszczanych przez innych Użytkowników Strony
b) zmian, jakie Wizaż Club może wprowadzić na Stronie względnie czasowego lub trwałego zaprzestania działania Strony
c) usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów umieszczanych przez użytkowników
d) nie przekazania przez Użytkownika właściwych danych konta użytkownika
e) nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła
10. Wizaż Club może w dowolnym czasie wypowiedzieć umowę z użytkownikiem.


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda